BIROINSPEKT DOO

0 / 5
Uporedi Print

BIROINSPEKT DOO nudi stručnu podršku u modernom poslovanju sa rešenjima koja su podstaknuta znanjem i iskustvom.

Po osnovu registrovane delatnosti, sertifikata i Licence od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije ovlašćeni smo da za vas obavimo poslove ili da vas posavetujemo vezano za:

·  vođenje poslova Lica za bezbednost i zdravlje na radu;

·  izradu, reviziju i dopunu akta o proceni rizika;

·  osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad pri zasnivanju radnog odnosa i pri značajnim izmenama u radu (obuka radnika sa izradom prateće dokumentacije: zapisnik o obuci, Obrazac br.6 i test provere znanja);

·  organizovanje periodičnih ispitivanja i pregleda zaposlenih, sredstava za rad i uslova radne okoline;

·  proceduru povrede na radu: prijava i izrada prateće dokumentacije (izvestaj o povredi na radu i vođenje propisanih evidencija o povredi na radu);

·  izradu evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (14 obaveznih evidencija);

·  izradu interne normativne dokumentacije:

o   Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu,

o   Program osposobljavanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

o   Pravilnik o sredstvima i/ili opremi za ličnu zaštitu na radu za sva radna mesta na osnovu procene rizika

o   Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova pravnog lica

·  uređenje gradilišta i vođenje dokumentacija gradilišta;

·  organizovanje periodičnih pregleda, merenja i kontrola uslova radne okoline i sredstava za rad (mašine, dizalice, viljuškari…);

·  organizovanje lekarskih pregleda zaposlenih (izdavanje Uputa na lekarski pregled);

·  koordinacija saradnje sa medicinom rada (utvrđivanje posebnih uslova za rad na određenim radnim mestima, pod određenim uslovima rada i za rukovanje određenim sredstvima za rad, određivanje posebnih uslova rada za raspoređene na radno mesto sa povećanim rizikom i dr.);

·  osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;

·  izrada dokumentacije iz oblasti zaštite od požara: Pravila zaštite od požara, Program obuke, Sanacioni plan, Plan evakuacije, Postupak u slučaju požara;

·  pribavljanje saglasnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova;

·  nabavku i periodični pregledi sredstava i opreme za gašenje požara;

·  nabavku i revizija kutija za prvu pomoć;

·  nabavku sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

·  nabavku sredstava za kolektivnu zaštitu na radu;

·  izbor i nabavka piktograma i drugih znakova upozorenja, znakova obaveštenja, znakova zabrana;

·  poslovi po osnovu regulative Republike Srbije iz oblasti zaštite životne sredineupravljanje otpadom i saradnja sa republičkim organima;

·  poslovi savetnika za hemikalije;

·  poslovi po osnovu regulative Republike Srbije iz oblasti bezbednosti hrane (haccp);

· zastupanje pred inspekcijskim organima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, sanitarne inspekcije.

-uređivanje poslovanja u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (Sl.glasnik RS br.6/20),

-Izrada kvalitenog Pravilnika o načinu evidentiranja klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala,

-Liste arhivske građe,

-Arhivske knjige i pratećih odluka i rešenja kao i radi uređivanja arhive u skladu sa zakonom.

 

 

 

Ključne reči:  bezbednost na radu, zaštita od požara, zaštita životne sredine, bezbednost hrane.

  • Adresa Vojvode Mišića broj 1, Novi Sad

Objavi Komentar